COVID-19

Coronavirus – Consultéiert weg. d’Websäit vun der Regierung  www.gouvernement.lu/coronavirus fir nëtzlech Informatiounen zum Coronavirus, inklusiv déi preventiv Moossnamen déi ze respektéiere sinn.

Coronavirus – Veuillez consulter le site web du gouvernement www.gouvernement.lu/coronavirus  pour des informations utiles sur le coronavirus, y inclus les mesures de prévention qui sont à respecter.

Coronavirus – Please consult the website of the government www.gouvernement.lu/coronavirus for useful information regarding the coronavirus, including preventive measures that are to be respected.

Coronavirus – Bitte erkundigen Sie sich auf der Webseite der Regierung www.gouvernement.lu/coronavirus über nützliche Informationen zum Coronavirus, einschließlich der Vorbeugungsmaßnahmen die zu respektieren sind.